Intresserad av lägre elkostnad? Fyll i formuläret nedan.

  Höga elnätskostnader?

  Med vår lösning kan nätbolagen bara ta ut en nätavgift för hela fastigheten, inte för varje lägenhet. Samtidigt mäts varje lägenhet internt och de boende betalar bara för sin egna elförbrukning utan fast abonnemangsavgift. vi inom kort!

  Med gemensam El reduceras eldistributörens möjlighet att ta ut avgifter för elnätet inom fastigheten. Medlemmarnas/hyresgästernas privata elabonnemang upphör och ersätts med ett fåtal större elabonnemang som föreningen handlar upp och står för. Det gör föreningen till en stor elkund och erfarenheterna visar att det kan pressa ned löpande elpriset avsevärt. Då nätavgiften dessutom utgör en stor och ökande del av hushållens elkostnader kan totalkostnaden för el minska avsevärt. För en normalstor lägenhet kan minskningen bli cirka från 1500 till 2800 kr/år. Elen prissätts av föreningen och kostnaden aviseras automatiskt in på hushållets avgifts/hyresavi, där den blir enkel att utläsa jämfört med elbolagens ofta svårtydda fakturor.

  Med gemensam el / Individuell mätning & debitering på el är ni väl förberedda även för solceller.

  Kundgenererad energi med ett gemensamhetsabonnemang (se Gemensam el) möjliggör relativt liten överskottsproduktion och möjligheten att ”sälja” solel till lägenhetsinnehavarna. I ett gemensamhetsabonnemang samlas hela byggnadens elanvändning i en anslutningspunkt till elnätet. 

  Genom att dimensionera en solelanläggning efter elbehovet kan en bostadsrättsförening/fastighetsägare dra nytta av stordriftsfördelar vid installation samtidigt som risken för överproduktion av solel minskar. Eftersom ersättningen för överproduktionen – den solel som matas ut på nätet – i de flesta fall är betydligt lägre än värdet av egenanvänd solel, bör man minimera mängden överskottsproduktion. I ett flerbostadshus med gemensamhetsabonnemang och en solelanläggning kommer den solel som produceras i första hand att användas internt i byggnaden. Det betyder att solelen kommer att gå både till hushållsel för de boende samt till gemensamma utrymmen och apparater kopplade till fastighetselen.