Kvalitetsplan för el och nätverks installationer
El och nätverksinstallationer utförs hos kund/beställare där vi som entreprenör tillhandahåller arbetsledning, arbetskraft samt produkter och material för arbetets genomförande/utförande. El & Nätverksmontage AB ska vara ett genuint kundfokuserat företag som ständigt arbetar med förbättringar på ett medvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.

Kvalitetsorganisation:
Vårt kvalitetsarbete, som inleddes 2001, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet inom företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Genom kontinuerliga personalmöten och kompetensutveckling samt i diskussioner med kunder och leverantörer hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt i hela företaget.

Produkter:
Genom att ständigt vara lyhörd och analysera information om marknaden och kunders behov ska vi tillsammans med våra leverantörer erbjuda produkter som väl svarar upp mot kunders krav, förväntningar och behov. För att säkerställa våra egna kvalitetsmål ställer vi krav att våra leverantörer arbetar efter ett kvalitetsäkringssystem.

Personal:
För att säkerställa personalens höga kompetens bedrivs kompetensutveckling och utbildning av medarbetarna. Vi ska konternuerligt: – öka kunskapen och höja medvetandet kring kvalitetsfrågor i hela organisation hos alla anställda.
– påverka och ställa krav på och samarbeta med andra företag, såväl leverantörer som återförsäljare och andra samarbetspartners.
– Se kvalitetshöjande åtgärder som investeringar.
– Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Miljöpolicy
El & Nätverksmontage AB skall verka som en god miljöambassadör gentemot kunder och samarbetspartner ; det råder ingen tvekan om att miljöpolicyn blivit en självklar del i varje sund företagsfilosofi.

Prioritering av miljömedvetna leverantörer, avfallssortering och praktiserandet av kretsloppstänkande

Som de flesta miljömedvetna företag arbetar även El & Nätverksmontage för att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan. Vi miljöstyr våra projekt från kontrakt- till avslutningsskedet och arbetar för att effektivt kunna bedriva en strukturerat miljöverksamhet. Målsättningen är att integrera miljöarbetet i varje del av vår verksamhet. Genom kontinuerlig utbildning av medarbetare hoppas vi skapa och bibehålla medvetenhet och kunskap inom miljöområdet.
El & Nätverksmontage miljöarbete revideras fortlöpande för att kunna utvecklas och därigenom förbättras. Miljöpolicyn ses över och målen uppdateras.