Takvärme & värmekablar

Vi är specialiserade på projektering och installation av kompletta takvärmeanläggningar. Våra kunder är fastighetsbolag, privata fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättföreningar i Storstockholm och Mälardalen.
Vi utför:

  • Kostnadsfri offert och behovsanalys.
  • Projektering av lösningar samt energi/driftkalkyler.
  • Serviceavtal: (Årlig genomgång av systemet inför vintern och snabb inställning vid ev. problem)
  • Besiktning, genomgång och reparation av befintliga anläggningar.

Takvärme generellt

Is och snö i hängrännor, stuprör, ränndalar och andra takkonstruktioner orsakar ofta skador på byggnader. Risken för skador av denna orsak gäller inte bara byggnader utan även människor och egendom som kan komma till skada av nedfallande is när inte takets avvattningssystem fungerar tillfredsställande.

Smältvatten bildas av många anledningar på taket t.ex vid värmeläckage pga dåligt isolerade vindar eller takkupor så bildas smältvatten, även soliga vinterdagar finns risk att solen smälter snön till vatten på taket. Vid viss typ av väder, t.ex. dagsmeja, bildas det också ofta fukt och vatten på taket, orsakerna till smältvatten på taket är många. När sedan smältvattnet kommer utanför vägglivet är taket kallt och vattnet fryser till is och problem med isbildning uppstår i hängrännor, fotplåtar och stuprör. Efter ett tag översvämmas fotplåtar och hängrännor av is och stora istappar bildas utefter taket.

I stuprören bildas isproppar vilket medför att dessa svämmas över av vatten som lätt tränger i fastighetens puts med risk för stora putsskador eller vatten inträngning i vindslägenheter med stora dyra skador som följd. Vattensamlingar som blir stående på taket ger när den fryser till is ofta skador på takplåten, plåtskarvar fryser isär och man riskerar vatteninträngning/vattenskador som en följd av detta. Dessa skador brukar inte täckas av försäkringsbolagen vilket ger fastighetsägaren stora kostnader för reparationer.

Istappar kan när de faller ner orsaka allvarliga skador på såväl människor som material/bilar mm.

Syftet med takvärmeanläggning är att hålla en öppen kanal för dränering av vattnet så att det inte fryser under sin väg ner till frostfri zon/marken. Genom att installera värmekablar i takets hängrännor, gesimsrännor, ränndalar, stuprör och andra konstruktionsdetaljer eliminerar man risken för skador orsakade av igenfrusna avvattningssystem.

Temp –/fuktstyrning, energi effektivt

För att erhålla maximal funktion och minimala driftkostnader styrs anläggningen via en kontrollenhet med givare placerade på taket som tar hänsyn till både temperatur och fukt på ditt tak. Detta ger den mest driftkostnads effektiva lösningen. Detta ger en energibesparing på upptill ca 50-90% mot enbart termostatstyrning. Den är vid leverans inställd på ett standardprogram men kan enkelt programmeras om för att passa till det aktuella objektet.

Givarnas placering är mycket viktig då de styr anläggningen. Temperaturgivaren placeras där solen ej kommer åt, tex mot norr eller på en skuggsida. Fuktgivaren (isvarnaren) placeras i hängrännan där det är störst risk att snö och vatten samlas.

Serviceavtal

Det är väldigt viktigt att säkerställa anläggningens funktion innan vintern. Fungerar inte anläggningen pga eventuella skador/smuts från t.ex (takarbeten, fåglar, smuts på givare mm) så riskerar man stora skador om bildad is måste hackas bort av snöskottare. I vårat serviceavtal ingår en årlig genomgång av hela anläggningen innan vintern för att systemet skall fungera på bästa sätt. Hela anläggningen besiktigas, givarna rengöres från smuts/löv. Automatikskåp med temp och fuktgivare funktions testas. Alla slingor funktions testas och meggas dvs. kablarna testas och jämföras med testprotokollet från installationstillfället. Det ingår också en inställelse garanti om mot förmodan frågor/problem skulle uppstår under vintern.

Vad säger lagen/ansvar?

Plan- och bygglagen (1987:10)
Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m
Förordning (1987:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m